1. บริการของ Do it your web

  1.1 Do it your web ให้บริการซื้อขายเว็บไซต์สำเร็จรูปและบริการเปิดร้านค้าออนไลน์ (รวมถึงบริการออกแบบเว็บไชต์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางทีมงานได้ทำการออกแบบพัฒนา Template เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปใน Template ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหา ผ่านระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของ Do it your web

  1.2. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของท่านเป็นรายปี (รวมถึงค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแพคเกจที่ท่านเลือกใช้บริการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.doityourweb.com กรณีลูกค้าเก่าทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการหมดอายุการใช้งาน 1 เดือน และมีส่วนลดพิเศษสำหรับการต่ออายุการใช้งานของลูกค้าเก่า

ในกรณีที่ท่านใช้บริการของ www.doityourweb.com เป็นครั้งแรก หลังจากการสั่งซื้อแพคเกจ ทางทีมงานจะตรวจสอบการชำระเงินและอนุมัติการใช้บริการของท่านภายใน 24 ชั่วโมง

  1.3 Do it your web ขอสงวนลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิใดๆ ตามกฎหมายในTemplate เว็บไซต์สำเร็จรูปและบริการเปิดร้านค้าออนไลน์ (รวมถึงบริการออกแบบเว็บไชต์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ) ที่ใช้ในการให้บริการของ www.doityourweb.com และห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุง พัฒนาต่อ และ/หรือ นำไปใช้ (ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

  1.4 การชำระเงิน Do it your web  ให้บริการซื้อขายเว็บไซต์สำเร็จรูปและบริการเปิดร้านค้าออนไลน์ (รวมถึงบริการออกแบบเว็บไชต์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ) ผู้ที่สนใจใช้บริการของเรา ท่านสามารถชะระเงินช่องทาง

        – การโอนเงินผ่านธนาคาร
        – การชำระผ่านบัตรเครดิต

2. ระบบการสำรองข้อมูล

  2.1 สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองเพื่อที่สมาชิกยังจะสามารถนำต้นฉบับข้อมูลที่เก็บรักษาไว้มาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกใหม่ได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก

  2.2 บริษัทได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล (Backup) ของข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัทในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิก บริษัทอาจจะยังสามารถนำข้อมูลที่บริษัทได้สำรองข้อมูลเก็บไว้มาใช้งาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ระบบการสำรองข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นแม้ว่าบริษัทมีนโยบายที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูล และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆ

  2.3 เนื่องจากระบบอีเมลปัจจุบันเป็นระบบที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมาชิกสามารถใช้โปรแกรมอีเมลเช่น Outlook เพื่อดึงข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปของสมาชิกมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทแนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมอีเมลดังกล่าวดึงข้อมูลจาก Mail Server มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นประจำสม่ำเสมอ สมาชิกทราบว่า บริษัทไม่ได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูลของข้อมูลอีเมลของสมาชิก และ บริษัทไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูลอีเมลที่จัดเก็บที่ Mail Server และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์

  3.1 เมื่อผู้ประกอบการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตนผ่านเว็บไซต์ที่ Do it your web ให้บริการ และมีผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างเข้าร่วมในข้อตกลงที่มีผลผูกพันซึ่งกันและกัน โดยผู้ประกอบการจะต้องขาย และผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าหรือบริการ ตามราคาที่ประกาศไว้บนร้านค้า

  3.2 การจัดส่งและขายสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว การจัดส่งและขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่ Do it your web  ให้บริการ จะต้องถูกดำเนินการโดยผู้ประกอบการด้วยความรวดเร็ว และจะต้องดำเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่ผู้ประกอบการกับผู้ซื้อได้มีการตกลงไว้

  3.3 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฎบนร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล, รูปภาพ, ตราสินค้า, รูปวาด, ภาพถ่าย, หรือวีดีโอ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลสินค้า และบริการที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ที่ Do it your web  ให้บริการ

  3.4 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการป้องกันบัญชี Do it your web  และรหัสผ่านของท่าน

  3.5 Do it your web ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาหรือปิดร้านค้าที่:

– ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

–  ร้านค้าที่ขายสินค้าที่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา, ก้าวร้าว, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, ทำให้เสียชื่อเสียง, ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ

  3.6 ผู้ใช้บริการไม่สามารถจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย, สินค้าหมดอายุ, สินค้าที่ไม่ได้มาตราฐาน, และขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หากมีการตรวจสอบพบ มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการสั่งยุติการขายสินค้า และยกเลิกการให้การบริการทันที หรือปฎิบัติตามคำฟ้องร้องตามกฎหมาย

  3.7 ห้ามมิให้บริการเว็บไซต์ร้านค้าเกี่ยวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบของรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ

  3.8 หากพบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

  3.9 ห้ามมิให้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับ Hacker, Warez, Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

  3.10 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

  3.11 หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

  3.12 ห้ามมิให้มีการนำพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting

  3.13 ห้ามมิให้มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

  3.14 ห้ามมิให้มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

หากทางผู้ให้บริการตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน

4. ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้าของบริการเปิดร้านค้าออนไลน์

โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้

  4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  4.2 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก

  4.3 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท

  4.4 สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

  4.5 ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย

  4.6 สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้

  4.7 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี

  4.8 เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทย

  4.9 ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์

  4.10 จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว

  4.11 อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด

  4.12 อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย

  4.13 สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

  4.14 บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

หากทางผู้ให้บริการตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน

5. นโยบายการคืนเงิน/การคืนสืนค้า/การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกบริการ

  5.1 Do it your web  ไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าและบริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้ทำการสั่งซื้อหรืออัพเกรดแพคเกจตามระยะเวลาที่ได้ทำการเลือกไว้ก่อนการชำระเงินทุกกรณี และในทุกแพคเกจ

  5.2 หากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแพคเกจเป็นแพคเกจที่สูงกว่า และในระยะเวลาที่มากขึ้น หรือต้องการยกเลิกบริการ สามารถทำได้ ในกรณีนี้สามารถติดต่อผ่านช่องทาง เบอร์โทรศัพท์ : 097-038-3097 หรืออีเมล์ [email protected] ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 – 17.30น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

6. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

  6.1 ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  6.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง